Informatie Cliënten

 

 

Geachte Cliënt,

 

Wij heten u van harte welkom als cliënt van PettenZorg. Wij hopen dat u de ondersteuning en begeleiding die wij leveren zult ervaren als plezierig, betrokken en deskundig.

 

PettenZorg verleent cliënten ondersteuning en begeleiding in hun eigen leefomgeving. Wij bieden cliënten via onze medewerkers gezinshulpverlening en jeugdhulpverlening. De wensen van de cliënt vormen het uitgangspunt van ons werk.

 

In onze Stichting staat de mens centraal. Daarom benaderen wij onze cliënten op een sociale, persoonlijke en klantvriendelijke wijze. In de werksituatie respecteren onze medewerkers de normen en waarden van de cliënt.

 

Om u wegwijs te maken binnen onze Stichting PettenZorg ontvangt u een informatiemap. U vindt hierin algemene informatie over zaken als reglementen, en de zorgmap.

 

Deze informatiemap geeft de stand van zaken weer op het moment van uitgave. Hoewel wij deze informatiemap zo zorgvuldig mogelijk hebben samengesteld, kunt u aan de tekst geen rechten ontlenen.

 

Wij wensen van harte dat de door PettenZorg geleverde zorg een goede bijdrage levert aan uw gezondheid en welzijn.

 

Vriendelijke groet,

 

 

Froukje van Wieren

Voorzitter Stichting PettenZorg

 

 

 

Missie Stichting PettenZorg

Stichting PettenZorg ( hierna te noemen "PettenZorg") is een Kleine enthousiaste zorg stichting, die haar cliëntenondersteuning levert met de grootst mogelijke kwaliteit.. PettenZorg kiest bewust voor korte lijnen om de toegankelijkheid voor haar (potentiële) cliënten te vergroten.

PettenZorg biedt ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie en levert hulp die persoonlijk, praktisch en flexibel wordt ingevuld. PettenZorg werkt met deskundige en gemotiveerde medewerkers en levert zorg met kwaliteit en service.

Diensten die PettenZorg levert

PettenZorg biedt haar cliënten  Gezinshulpverlening, jeugdhulpverlening,  Ondersteunende en Activerende begeleiding (OB en AB)  en logeer opvang in de logeer en vakantie huizen in Friesland, Groningen en Drenthe.

Mensen kunnen terecht bij ons met een, met een PGB of voor particuliere hulp Met ingang van 01-01-2019 is zorg in natura mogelijk.

De organisatie

PettenZorg is een stichting zonder winstoogmerk die werkzaam is voor cliënten met een PGB of particuliere cliënten.

Tevens trachten wij in 2019 zorg in Natura (AWBZ of WMO) te leveren aan cliënten met een indicatie voor AWBZ/WMO in natura. 

Klachten

Klachten protocol

Kwaliteit

Pettenzorg wil graag goede kwaliteit leveren en voldoen aan alle eisen. We zullen u dan ook jaarlijks vragen of u vragen wilt beantwoorden over hoe tevreden u bent over de zorg. Dit is uiteraard niet verplicht, maar we stellen uw medewerking zeer op prijs.

Gedragscode

Onze hulpverleners hebben allemaal beloofd door ondertekening van een contract dat zij zich zullen houden aan de gedragscode van PettenZorg. Deze gedragscode houdt het volgende in:

Respect

Als medewerker van Pettenzorg toont u respect voor cliënten en collega's. Dat betekent dat u de eigenheid, zelfstandigheid en persoonlijke levenssfeer van anderen respecteert. De mens als individu met zijn of haar specifieke omstandigheden en gevoelens is daarbij het uitgangspunt.

 

Betrouwbaarheid

In het werk nemen cliënten ons in vertrouwen. Het spreekt voor zich dat u dit vertrouwen niet beschaamt en zwijgt over alles wat u in vertrouwen heeft gehoord. Uiteraard houdt u zich aan gemaakte afspraken, accepteert u geen geschenken van cliënten en doet u geen valse beloften. Ook verricht u geen handelingen die buiten uw deskundigheid vallen en neemt u cliënten in bescherming tegen onnodige gevaren, kwetsuren en angsten.

 

 

Aandacht

De medewerker van PettenZorg laat u blijken dat zij/hij oprecht aandacht heeft voor de cliënt.Probeert zich in te leven in hem of haar. U trekt voldoende tijd uit voor de cliënt.

 

Fatsoen

Het spreekt voor zich dat u geen negatieve dingen vertelt over de organisatie of over uw collega's. Ook is het ongepast om uw cliënt lastig te vallen met uw eigen privéleven.

 

Wij hopen uiteraard dat u bovenstaande gedragscode zult herkennen in onze hulpverleners. En wij vragen tevens van u om deze code zelf ook te hanteren voor de wijze waarop u met de hulpverlener omgaat.

Privacyregeling

PettenZorg hanteert een privacyregeling en zal er alles aan doen om uw privégegevens zo goed mogelijk te beschermen. Indien u het volledige privacyreglement wenst te lezen kunt u dit vinden op het internet bij AVG Verklaring of u kunt vragen of de zorgcoördinator u een exemplaar wilt opsturen.

Wij houden gegevens bij die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van ons werk. Indien u wilt weten welke gegevens wij over u hebben kunt u vragen om uw dossier te mogen inzien. Als u van te voren een afspraak maakt dan zorgen wij dat het voor u klaarligt.

Arbeidsomstandigheden en Zorgweigering

Het gaat dan om situaties waarin de hulpverleners fysiek  of psychisch worden bedreigd of moeten werken in een omgeving die gevaarlijk is. In dat geval zullen zij contact opnemen met PettenZorg die gaat bemiddelen onder welke voorwaarde de zorg nog kan worden voortgezet. Indien dit onmogelijk is en het ook niet verantwoord is om nieuwe hulpverleners in te zetten dan zal worden overgegaan tot een zorgweigeringsprocedure.

Regeling ongewenste intimiteiten

Iedereen heeft recht op een prettige en veilige leefomgeving en op een veilige werkomgeving. PettenZorg accepteert geen enkel geval van ongewenste omgangsvormen van welke aard dan ook en streeft naar een veilig werkklimaat en leefklimaat voor álle betrokkenen: medewerkers èn cliënten.

Onder ongewenste omgangsvormen vallen discriminatie, racisme, machtsmisbruik, pesterijen, vormen van agressief gedrag, fysiek geweld en seksuele intimidatie.

Indien u door een hulpverlener onverhoopt ongewenst wordt benaderd verzoeken wij u direct duidelijk te maken dat u dit niet wenst en bij ernstige vormen direct contact op te nemen met het bestuur van Pettenzorg.

Ondertekening Hulpverleningsplan

Voor elke cliënt wordt een hulpverleningsplan opgesteld in overleg met de cliënt. Om er zeker van te zijn dat beide partijen het eens zijn over de hulp die verleend gaat worden, dient het hulpverleningsplan ook door de cliënt te worden ondertekend.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Het kantoor van Pettenzorg is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

In crisissituaties kunt u het nummer bellen dat vermeld staat boven aan deze pagina.