Logo Pettenzorg1.png
Visie en doelstelling PettenZorg logeer/ vakantiekampen

 

De visie van het kamp

Jongeren staan op de eerste plaats en worden begeleid vanuit de positieve gedachte. Er wordt gewerkt aan leervragen en aan gedragsverandering. Er wordt kwalitatieve zorg geleverd door gekwalificeerd personeel. Een kind mag bij ons kind zijn en zich als kind gedragen zonder zorgen en zonder een stekker (geen pc, elektronische spelletjes e.d.

 

De doelstelling van het kamp

Het bieden van logeeropvang voor jongeren tussen 6 en 16 jaar. Het begeleiden van jeugdigen met een gedragsprobleem door het hanteren van de sociale competentie, Gordon methodiek. Het ontlasten van gezinnen met één of meer jeugdigen met deze gedragsproblematiek.

 

Doelgroep

Het grootse gedeelte van de jeugdigen die komen gebruikmaken of kunnen maken van PettenZorg – Kampen vertonen ADHD of autisme/ PDD-nos. Echter er zijn verschillen tussen de jeugdigen die opgevangen worden.

Bij PettenZorg-Kampen worden jeugdigen met diverse soorten problematiek geplaatst.

Deze jeugdigen kunnen worden “aangeleverd” door de verschillende plaatsende instanties uit Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder. Het grootste gedeelte van deze jeugdigen vertoont ADHD, PDD-nos en alle aanverwante stoornissen, soms komen er ook zwakbegaafde kinderen voor het logeren in aanmerking. In een enkel geval kan een jeugdige bij ons logeren terwijl het helemaal geen probleem heeft, maar omdat het gezin even ontlast moet worden. De meeste jeugdigen wonen bij de ouder(s) thuis. Een gedeelte woont in een residentiële instelling (die soms in het weekend of in de vakantie sluit) en een gedeelte woont bij pleegouders.

 

Indicatie

Een indicatiestelling gaat over het vaststellen of een jeugdige geschikt is voor een bepaalde behandeling. In de art.  25 en 29 van de Wet op Jeugdhulpverlening wordt de volgende omschrijving gegeven van indicatie stellingen:

Het zorg dragen voor een onderzoek dat wordt verricht naar de problemen en stoornissen van de betrokken jeugdige en het aan de hand daarvan bezien welke vorm van hulpverlening gezien de psychosociale problematiek voor de jeugdige de meest aangewezene is en gedurende welke termijn deze nodig zal zijn, (faas,1993.P.140). Om gebruik te kunnen maken van PettenZorg- Kampen hebben de jeugdigen een diagnose en indicatie nodig welke is opgesteld en onderzocht door een kinderpsychiater of door een GZ psycholoog. Het is mogelijk jeugdigen te plaatsen zonder indicatie.

Hiervoor gelden wel voorwaarden.

  1. Het moet een vrijwillige aanmelding zijn,

  2. Het moet ter ontlasting van de thuis situatie zijn,

  3. Broer of zus uit hetzelfde gezin is geïndiceerd en maakt gebruik in dezelfde tijd van PettenZorg  Kampen.

Jongeren die bij PettenZorg – Kampen komen logeren zijn in het bezit van een Specifiek Hulpverlenings Plan , welke geschreven is door de hulpverlening die is ingeschakeld om in eerste instantie het gezin (cliënt) te ondersteunen. Hierin staan doelen, middelen en afspraken voor de eerste aankomende tijd. Dit moet geëvalueerd worden door middel van het invullen van een Evaluatie formulier.  Zonder “voorlopig” SHP ( sociaal hulpverlening plan) is het niet mogelijk een jeugdige te plaatsen. De plaatsende instanties dienen dan ook minimaal 24 uur voor plaatsing  het hulpverleningplan  per fax/mail te hebben aangeboden. Indien het zich een directe crisis voordoet mag de plaatsende instantie de hulpvraag ook via mail aan bieden en wel minimaal 4 uur voordat de jeugdige wordt geplaatst binnen PettenZorg – Kampen.

toddler-1484693_1920.jpg
adorable-beautiful-child-1619692.jpg